Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

TOTAL WIND PL Sp. z o.o., z siedzibą w Świeszynie (76-024), Konikowo 87, w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę prywatności, wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

TOTAL WIND PL Sp. z o.o. przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych.

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
 4. prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

Zgodność przetwarzania z prawem:

 

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOTAL WIND PL Sp. z o.o., z siedzibą w Świeszynie (76-024), Konikowo 87, nr KRS: 0000236686, Regon: 320065061, NIP: 5971645682.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu, który możliwy jest poprzez adres mailowy: sekretariat@totalwind.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 76-024 Świeszyno, Konikowo 87.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora danych do przechowywania danych przez określony czas,
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 3. okres niezbędny do świadczenia usług przez administratora danych,
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi IT,
 2. kurierzy,
 3. firmy dostawcze,
 4. firmy ochroniarskie,
 5. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

 

Macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 4. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez TOTAL WIND PL Sp. z o.o. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Zabezpieczenia, jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych, są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

 

Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

TOTAL WIND PL Sp. z o.o. posiada profile w mediach społecznościowych i prowadzi strony internetowe na następujących portalach społecznościowych (dalej: operator/operatorzy):

Facebook

Linkedin

 

TOTAL WIND PL Sp. z o.o. ma ograniczony wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez operatorów w zakresie, w jakim operatorzy przetwarzają te dane jako odrębni Administratorzy lub Współadministratorzy (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi informacjami, współadministrowanie z Facebookiem).

W kwestiach, na które możemy mieć wpływ, działamy w ramach udostępnionych możliwości w zakresie obsługi zgodnej z zasadami prywatności operatora.

 

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem kontakt (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako TOTAL WIND PL Sp. z o.o.. nie posiadamy dostępu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez operatora możecie Państwo znaleźć w polityce prywatności operatora:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Celem przetwarzania danych na naszych portalach społecznościowych jest informowanie Państwa o naszych produktach i wydarzeniach związanych z TOTAL WIND PL Sp. z o.o. oraz naszą branżą, umożliwienie wyrażenia Państwa opinii ta temat publikowanych treści oraz prowadzenie korespondencji związanej z tematami, z którymi Państwo się do nas zwracacie.

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Zamieszczane przez Państwa na stronach naszych portali społecznościowych dane, np. komentarze, filmy wideo, zdjęcia, linki, publiczne wiadomości itp. są publikowane przez platformę portali społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane w innych celach.

 

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści na naszych profilach w mediach społecznościowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba – naruszają one przepisy prawa (w tym prawa autorskiego i karnego), nieprzyzwoite komentarze lub załączniki, także zdjęcia lub wideo, niezatwierdzone informacje reklamowe, etc. Treści mogą zostać usunięte również ze względu na aktualizację wątku.

Wszystkie opublikowane przez Państwa posty na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa, lub naruszenia naszych wytycznych.

 

Zmiany naszej polityki prywatności

 

TOTAL WIND PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

Konikowo, 28.09.2023 r.

 

 

 

Telefon

+48 94 345 50 77

Godziny pracy

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Adres

Konikowo 87
76-024 Świeszyno

Korespondencja

Korespondencja

Konikowo 87
76-024 Świeszyno